Lenteschool en Zomerschool

Voorkom onnodige doublures met behulp van een zomerschool of lenteschool

Geheel gedekt door subsidie van de overheid.

Zomerschool is een intensief programma, waarbij potentiële zittenblijvers begeleid worden door een team van studiebegeleiders en onderwijspedagoog om alsnog bevordering naar de volgende klas te realiseren. Dit programma vindt meestal gedurende de laatste weken of week van het schooljaar op school plaats. In de zomervakantie is ook een optie.

Eveneens is het mogelijk een dergelijk programma reeds in april, mei of juni te laten plaatsvinden, desgewenst in de weekenden. In dat geval spreken wij van een lenteschool.

“Tot op heden hebben wij duizenden leerlingen voorzien van begeleiding thuis en op school. De individuele aanpak op maat levert een snelle kennistoename op, wat leidt tot nieuwe succeservaringen welke bijdragen aan meer zelfvertrouwen en betere schoolresultaten op de korte en lange termijn.” – drs. A.S. (Anton) Donker, oprichter, eigenaar en onderwijspedagoog BijlesGezocht

Het doel van een zomerschool of lenteschool is om het aantal doublures terug te dringen. Hoewel doubleren voor sommige leerlingen een echte noodzaak is, blijkt dit middel in veel gevallen onnodig en kostbaar. CNV Onderwijs en de VO-Raad deden onderzoek. 85% van de deelnemers stroomden na twee weken zomerschool alsnog door naar het volgende leerjaar. 75% van hen werd in het schooljaar daarna wederom bevorderd. Daarmee blijkt de zomerschool een effectief middel om onnodig doubleren te voorkomen.

BijlesGezocht kan maatwerk bieden op het gebied van zomer- en lentescholen en soortgelijke projecten voor primair- en voortgezet onderwijs. Een programma dat past bij de onderwijsvraag, schoolcultuur, leerlingenpopulatie en de specifieke leerdoelen per leerlingen.

Tarief

Het tarief is €450,- per leerling voor een volledige lente-of zomerschool. Dit tarief is equivalent aan de subsidie die door school aangevraagd kan worden bij het ministerie.

Subsidie

Meer informatie over de volledig dekkende subsidie verstrekt door het ministerie vindt u hier: https://www.formulierdus-i.nl/lenzo/aanvraagformulier/

Werkwijze in 4 stappen

Stap 1

Oriëntatie en besluitvorming

In overleg met BijlesGezocht wordt geïnventariseerd hoeveel leerlingen zullen deelnemen, hoe het tijdspad eruit ziet, welke faciliteiten ingezet kunnen worden, et cetera. Op basis van dit gesprek, waarin de wensen en verwachtingen worden uitgesproken, schrijft BijlesGezocht een gedetailleerd
voorstel. De school besluit of en wanneer het programma zal plaatsvinden, en BijlesGezocht stelt een onderwijspedagoog (tevens projectcoördinator) aan. Deze onderwijspedagoog vormt het vaste aanspreekpunt voor docenten, leerlingen en ouders.

Stap 2

Inventarisatie deelnemers en maken lesprogramma’s

De school voorziet BijlesGezocht van een overzicht van alle deelnemers en hun persoonlijke leerdoelen. De onderwijspedagoog van BijlesGezocht zorgt ervoor dat elke leerling en desgewenst zijn of haar ouder(s) een formulier toegestuurd krijgen waarin zij opmerkingen kunnen plaatsen bij het programma en hun persoonlijke leerdoelen kunnen aanstippen. De onderwijspedagoog zal, indien noodzakelijk, contact opnemen voor eventuele opheldering, informatie of adviezen. Aan de hand van alle gegevens stelt de onderwijspedagoog van BijlesGezocht voor elke leerling een persoonlijk lesprogramma op. Leerlingen, ouders en school krijgen deze programma’s in een handig document opgestuurd voor aanvang van de zomerschool.

Stap 3

Studiebegeleiders

Tijdens het programma zijn de studiebegeleiders aanwezig. Wij gaan uit van maximaal zes leerlingen per studiebegeleider. Zij verzorgen voor elke leerling de praktische uitvoering van het lesprogramma en zien toe op de vorderingen.
De studiebegeleiders hebben naast de vakinhoudelijke kennis ook de nodige didactische en pedagogische kwaliteiten om te zorgen voor een gemoedelijke en efficiënte studiesfeer. De individuele voortgang wordt elke dag vastgelegd en voorgelegd aan de onderwijspedagoog. Indien nodig kan de onderwijspedagoog aansturen, bijsturen of tussentijds persoonlijk contact opnemen met docenten en ouders.

Stap 4

Toetsing en evaluatie

De school bepaalt wanneer en hoe getoetst gaat worden en of de deelnemers de behaalde doelstellingen bereikt hebben. De eindtoetsen worden in beginsel door de eigen docenten gemaakt, afgenomen en nagekeken, maar in overleg kan BijlesGezocht hierbij ondersteuning bieden. De zomerschool wordt afgesloten met een uitgebreide evaluatie tussen de schoolleiding en BijlesGezocht. Voor elke deelnemer wordt een schriftelijke rapportage opgesteld waarin onder meer de behaalde resultaten worden beschreven, alsmede advies en praktische tips voor de toekomst.

Vragen?

Bel gerust 06 – 38 544 517.
U krijgt directeur en onderwijspedagoog drs. Anton Donker aan de lijn.
Mail bij geen gehoor uw vraag naar anton@bijlesgezocht.nl of plan een bel afspraak in.