Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijving
Een inschrijving via het inschrijfformulier op de website van BijlesGezocht voor de begeleiding is geheel gratis en verplicht de aanvrager tot niets. Wat betreft de examentrainingen gelden bindende voorwaarden, mits de training gegeven wordt.

Contact na inschrijving
Na de inschrijving neemt BijlesGezocht per e-mail of telefonisch contact op met de aanvrager met uitsluitsel of er mogelijkheid is tot bijles in de regio.

Overeenkomst
De docenten hebben reeds een overeenkomst met BijlesGezocht. De aanvrager zal een akkoord aangaan met BijlesGezocht voor het aantal uur bijles (minimaal 1 uur per week) binnen een bepaalde termijn (minimaal 1 maand). Het aantal uur en de duur van de termijn worden onderling besproken en vervolgens schriftelijk bevestigd. De aanvrager dient na ontvangst van de overeenkomst, indien alsnog akkoord, de overeenkomst te tekenen en een kopie terug te sturen naar BijlesGezocht.

Contact na tekenen overeenkomst
Na het wederzijds tekenen van de overeenkomst neemt de docent, die op de hoogte is van de overeenkomst, contact op met de aanvrager om de eerste afspraak in te plannen.

Eerste les
Voorafgaand aan de eerste les zal de docent kennis maken met de aanvrager, de problematiek bespreken en vervolgens direct beginnen met doceren. Na afloop van de eerste les wordt de rest van de lessen, zoals afgesproken in de overeenkomst, ingepland.

Afspraken
De leerling verschijnt op de afgesproken dagen en tijden op de afgesproken locatie; veelal bij de leerling thuis. Deze tijden worden door de docent vastgelegd, de leerling is verantwoordelijk voor de eigen vastlegging van de afspraken.

Indien er verschil van opinie is omtrent de correctheid van de afspraak geldt de administratie van BijlesGezocht als doorslaggevend.

Afzegging van de leerling wordt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak gemeld, de verzuimde afspraak wordt binnen uiterlijk vijf schooldagen alsnog op nader overeen te komen dag en tijdstip nagekomen. Afspraken kunnen slechts door de aanvrager worden afgezegd, tenzij de leerling zelf meerderjarig is.

Afspraken worden afgezegd door telefonisch contact op te nemen met de docent. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht van de aanvrager.

Aard en doel van de diensten
De inhoud en de uitgangspunten van de diensten zijn vastgelegd op de website van BijlesGezocht. De aanvrager is hiervan op de hoogte. De inhoud van de lessen, die u kunt vinden op de website, hebben tevens betrekking op de overeenkomst.

Tevens worden het doel en de inhoud van de diensten vastgesteld naar aanleiding van voorafgaand aan het in gang zetten van de diensten in te stellen vooronderzoek. De uitslag van dit onderzoek wordt met de opdrachtgever besproken. Daar waar mogelijk zal het doel en de inhoud van de begeleiding op het persoonlijke gebruikersdeel van de opdrachtgever worden weergegeven.

Tarieven
De op de overeenkomst vermelde tarieven zijn met de aanvrager overeen gekomen. Andere tarieven zijn niet van toepassing behalve als deze onderling uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Verhoging lesgelden
BijlesGezocht kan de lesgelden tussentijds verhogen. Bij tarief verhogingen wordt de aanvrager altijd op de hoogte gehouden. Tarief verhogingen gelden niet voor facturen die reeds verzonden zijn.

Uitsluiting aansprakelijkheid
BijlesGezocht is niet aansprakelijk voor de door de leerling op school behaalde resultaten.

Betalingen
Alle betalingen geschieden via bankoverschrijving. De aanvrager ontvangt een factuur met een uiterste betaaldatum. In uitzonderlijke gevallen kan er ook contant betaald worden. Hierover dient de aanvrager contact op te nemen met BijlesGezocht. In alle gevallen geschieden betalingen van aanvrager naar BijlesGezocht, nooit via de docent.

Duur overeenkomst, beëindiging overeenkomst zijdens de aanvrager
Er is altijd sprake van wederopzegging. De overeenkomst, die op iedere willekeurig moment in het schooljaar ingaat, kan een maand van te voren worden opgezegd. Er kunnen geen kosten terug gevraagd worden voor de bestelde termijn. Opzeggen kan alleen schriftelijk geschieden. Opzeggen via e-mail is ook mogelijk.

Verbreken overeenkomst zijdens BijlesGezocht
BijlesGezocht kan de dienst(en) opschorten dan wel beëindigen indien: 1) de student de afspraken regelmatig niet nakomt, 2) de student zich zodanig gedraagt dat een effectieve begeleiding hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt, 3) de student verzuimt informatie m.b.t. studie door te geven, 4) de student regelmatig de gegeven studie-instructies negeert, 5) de aanvrager in gebreke blijft de lesgelden te voldoen en 6) als een of meer van de voorgaande vijf punten heeft geleidt tot 1 maand geen bijles.

Betrouwbaarheid informatie
Er wordt van de leerlingen, dan wel de ouders, verwacht dat zij de actuele informatie betreffende hun schoolsituatie/resultaten volledig en juist doorgeven. De adviezen en aanpak van de docent worden hierop gebaseerd.

Kosten bij niet tijdige betaling
Indien BijlesGezocht moet constateren dat het factuurbedrag niet is voldaan binnen de op de factuur vermelde gewenste datum, dan zal BijlesGezocht de gevraagde dienst staken. Indien er extra (administratieve) kosten gemaakt moeten worden wegens de niet tijdige betaling, voor of tijdens de dienst(en), dan wordt er 15% van de hoofdsom, met een minimum van €30,-, in rekening gebracht van de aanvrager.

BijlesGezocht
De naam BijlesGezocht is geregistreerd bij de KvK onder nummer 51581426. Enkel BijlesGezocht zal deze naam gebruiken.

Administratie adres
Alle correspondentie zal schriftelijk (dit kan ook via de e-mail door middel van digitale bevestiging) worden afgehandeld op Ardennenlaan 16, te Amsterdam.